Beverage

VEGETABLE

FRUIT

Desserts
& Snack

FROZEN FOOD

KITCHEN WARE

กัลย์นารี เทรดดิ้ง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศเกาหลีใต้ โดยมีสินค้าส่งออกที่มีความหลากหลายครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์

Export Service

 

QA/QC Service