business performance

บริษัท กัลย์นารี เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการผลิตและจัดจำหน่าย ผักและผลไม้เกษตรอินทรีย์ พร้อมด้วยเครื่องปรุงอาหาร วัตถุดิบประกอบอาหาร เครื่องครัว จากประเทศไทย ไปยังทุกที่ในโลกเพื่อสร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจของรสชาติและวัฒนธรรมด้านอาหารของไทยให้แก่ผู้คนทั่วโลกได้รู้จัก

โดยบริษัทตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ส่งผลให้เราสามารถจัดหาและคัดสรรสินค้าตลอดจนผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพจากแหล่งผลิตที่ดีที่สุดของประเทศให้แก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรฐาน GMP, GAP, Halal Food หรือมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยสินค้าที่ทำการส่งออกนั้นครอบคลุมทั้งสินค้าในกลุ่มสินค้าบริโภคอันได้แก่ ผัก ผลไม้ อาหารแช่แข็ง ขนมขบเคี้ยว เครื่องปรุงรส เครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภคในกลุ่มเครื่องครัว เป็นต้น

ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฯลฯ โดยผัก 100% ของการส่งออกเป็นผลผลิตมาจาก กัลย์นารี ฟาร์ม เป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ซึ่งได้รับรองจากกรมวิชาการเกษตร และสร้างระบบนิเวศน์ทางการเกษตรที่ยั่งยืนโดยปราศจากการใช้สารเคมี นอกเหนือจากนี้บริษัทยังได้ร่วมมือกับเหล่าพันธมิตรทางธุรกิจในการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เราสามารถสรรหาและคัดสรรสินค้าคุณภาพที่มีความหลากหลายครอบคลุมในทุกหมวดหมู่

Dedicate to excellence

นอกเหนือจากการคัดสรรสินค้าคุณภาพให้แก่ลูกค้า บริษัทยังได้ทุ่มเทศักยภาพในการสร้างพื้นที่ทางการเกษตรกว่า 69 ไร่ ในจังหวัดอยุธยา เพื่อทำการเพาะปลูกผัก ผลไม้ในวิถีเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริโภคให้แก่ลูกค้าอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทยังมีโรงงานขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่ในการคัดแยก ตัดแต่ง และบรรจุผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทย และในระดับสากล ก่อนทำการส่งออกไปยังประเทศเป้าหมายทั้งในภูมิภาค เอเชีย ยุโรป แอฟริกาและสหรัฐอเมริกา ผ่านการขนส่งทั้งทางเรือและอากาศที่ได้ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม สามารถคงความสดใหม่ให้แก่ผัก ผลไม้ ได้จนถึงปลายทาง และเพื่อรองรับต่อความต้องการที่มีต่อสินค้าจากประเทศไทยที่สูงขึ้นบริษัทจึงได้จัดเตรียมคลังสินค้าขนาดใหญ่ไว้คอยบริการลูกค้าในต่างประเทศ โดยเริ่มต้นจากคลังสินค้าในประเทศเกาหลีใต้